Finančné trhy


Trhová ekonomika a celé jej fungovanie sú založené na pôsobení trhu. Market (trh) predstavuje procesy predaja a kúpy medzi jednotlivými subjektmi. Finančný trh je univerzálnym trhom a preto sa pokladá za vrchol ostatných trhov. Jeho význam momentálne ustavične rastie.

Podstata a funkcie finančného trhu

Finančný trh chápeme ako miesto, na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov a dopyt ekonomických subjektov po týchto prostriedkoch.

Finančný trh plní niekoľko dôležitých funkcií:

 • politická funkcia - vláda prostredníctvom finančných trhov realizuje svoju politiku
 • depozitná funkcia - finančný trh vytvára priestor pre úspory obyvateľstva
 • funkcia zabezpečenia bohatstva - finančný trh ponúka možnosť uchovať bohatstvo. Pri investovaní do vecí (automobily, nábytok) hodnota klesá, ale v prípade cenných papierov sa nominálna hodnota (väčšinou) zvyšuje.
 • úverová funkcia - úlohou finančného trhu je poskytovať úvery
 • platobná funkcia - na finančnom trhu je vybudovaný mechanizmus na realizáciu platieb za tovary a služby
 • funkcia ochrany proti riziku - životné, zdravotné, majetkové poistenie atď.
 • selektívna funkcia - dáva do rovnováhy úspory s reálnymi investíciami
 • cenotvorná funkcia - zabezpečuje tvorbu objektívnych cien,

Podstatnou úlohou finančného trhu je zabezpečovať presun voľných peňažných prostriedkov od prebytkového sek­tora k deficitnému sektoru ekonomiky. Cenné papiere na finančnom trhu tvoria širokú paletu, ktorá si vyžaduje klasifikáciu podľa ktorej cenné papiere môžeme rozdeliť do určitých tried.

 

V súčasnosti je medzi investormi preferovaný spôsob investovania investovanie do derivátov. Deriváty sú produkty, ktorých hodnota je odvodená od hodnoty určitého finančného nástroja (komodít, akcií, dlhopisov, mien). Medzi základné typy patria:

 1. forwardy
 2. futuresy
 3. opcie
 4. swapy
 

Dva najdôležitejšie segmenty finančného trhu sú peňažný a kapitálový trh. Na peňažnom trhu sa sústreďuje ponuka s dopyt po krátkodobých cenných papierov (so splatnosťou do jedného roka).

Obchody na tomto trhu sa uskutočňujú prostredníctvom telefónu alebo brokerských spoločností.

 

Kapitálový trh predstavuje miesto, kde sa stretávajú ponuka a dopyt po dlhodobo uvoľnenom kapitále. To znamená, že na jednej strane na kapitálový trh prichádzajú investori, ktorí majú záujem dlhodobo investovať svoje peňažné prostriedky a na druhej strane tí, ktorí potrebujú tieto voľné prostriedky (stávajú sa dlžníkmi).

Z hľadiska toho, aký vzťah sa utvára medzi jednotlivými subjektmi na kapitálovom trhu, možno konštatovať, že kapitálový trh je predovšetkým trh dlhopisov a trh s akciami.