Money Supply

  0
  207

  Money supply je hodnota objemu peňazí, ktoré cirkulujú v ekonomike v danom čase, alebo období. Je to dôležitý ekonomický indikátor, na základe ktorého sa dá predvídať ďalší vývoj v ekonomike. Čím viac peňazí je v obehu tým rýchlejšie rastie ekonomika a inflácia, pretože spotrebitelia a firmy majú k dispozícií viac peňazí na nákupy a investície. Ak naopak objem paňazí v ekonomike klesá spôsobuje to spomaľovanie ekonomického rastu.

  Objem peňazí v ekonomike určuje centrálna banka, ktorá má nástroje na jeho zvyšovanie, alebo znižovanie, ako napríklad možnosť vydávať nové peniaze, alebo ich sťahovať z obehu, kupovať a predávať štátne dlhopisy, alebo určovať výšku povinných bankových rezerv. Údaje o money supply sú zhromažďované vládou, alebo centrálnou bankou a sú pravidelne verejne publikované.

  Hodnota money supply predstavuje celkový objem hotovosti a ďalších likvidných finančných nástrojov v ekonomike. Do hodnoty money supply je zarátaná hotovosť v bankovkách a minciach a tiež stav všetkých bankových, alebo iných účtov fyzických osôb a firiem, ktoré sú používané na vykonávanie platieb, alebo krátkodobých investícií.

  Meranie Money Supply

  Hodnota money supply je meraná pomocou označení M0, MB, M1, M2 a M3, MZM ktoré reprezentujú typ a veľkosť účtu v ktorom sú inštrumenty držané.

  M0 v niektorých krajinách, ako napríklad Spojené Kráľovstvo reprezentuje bankové rezervy hotovosti.

  MB predstavuje Monetary Base, čiže základné peniaze ktoré má k dispozícii centrálna banka, plus hotovosť v obehu ekonomiky. Z týchto peňazí sa vytvárajú ďalšie, nižšie uvedené.

  M1 je označenie pre hotovosť a iné peňažné ekvivalenty v obehu – mince a bankovky, pokladničné poukážky, šekové vklady. Údaj M1 neobsahuje bankové rezervy.

  M2 zahŕňa M1 a podobné „náhrady“ M1 ako napríklad vklady na sporiacich účtoch, cenné papiere a podobne. Tieto inštrumenty majú menšiu likviditu ako peniaze M1, ale tiež sa dajú rýchlo vymeniť za hotovosť, alebo šekový vklad. Údaj M2 je hlavný ekonomický indikátor pre prognózu inflácie.

  M3 zahŕňa M2 a navyše veľké a dlhodobé vklady. Tento údaj už FED nezverejňuje od roku 2006, ale stále ho publikujú niektoré súkromné inštitúcie.

  MZM (Money with zero maturity) predstavuje celú likviditnú hotovosť v obehu ekonomiky, ktorá môže byť okamžite použitá. MZM sú všetky peniaze v M2 mínus terminované vklady, plus hodnota fondov peňažných trhov (investície do cenných papierov s dobou maturity kratšou ako jeden rok).