10 dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú forex obchodovanie

0
530

Forex obchodovanie: ktoré hlavné faktory na neho majú najväčší vplyv a ako sa prejavujú nájdete tu.

Forex je najlikvidnejším trhom na svete, odráža rovnováhu síl medzi všetkými hlavnými svetovými menami.

Devízový trh, tzv.  forex – skratka „Foreign exchange market“ – je miestom, kde sa obchoduje s jednotlivými menami (forex obchodovanie).

Či je určitá mena považovaná za silnú alebo slabú vo vzťahu k inej, záleží na mnohých faktoroch, vrátane ekonomickej a politickej situácie v danej krajine a na celkovej situácii na globálnej scéne alebo iných potenciálnych udalostiach náhodnej povahy, napr. hurikánoch, vojnách a medzinárodnom terorizme.

Vzhľadom k tomu, že existuje veľa faktorov, ktoré majú vplyv na forex obchodovanie a výmenné kurzy, aktívny investor môže sledovať mnoho rôznych druhov informácií, ktoré môžu eventuálne ovplyvniť dopyt a ponuku výmenných kurzov.

10 dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú forex obchodovanie

1) ekonomické vzťahy

2) situácia na ostatných trhoch

3) situácia na ostatných trhoch

4) počasie

5) politická situácia

6) ekonomická recesia

7) hospodársky rast

8) dôvera

9) aktuálne udalosti

10) vyjadrenia odborníkov

Ekonomické vzťahy

Okrem zjavných následkov, ktoré súvisia s fundamentálnymi teóriami, napríklad, že rast vývozu môže mať za následok posilnenie meny, je potrebné vziať do úvahy ďalšie menej viditeľné veci.

Existujú krajiny, ktoré nemusia mať veľký význam na medzinárodnom trhu, kvôli obchodu sú ale dôležité pre krajiny, ktoré sú naopak významné.

Príkladom môže byť juhoafrický rand (ZAR), ktorý nie je tak významný z medzinárodného hľadiska, ale je veľmi dôležitý pre britskú libru (GBP), kvôli dlhodobým obchodným vzťahom medzi týmito krajinami.

Situácia na ostatných trhoch

Vzhľadom k tomu, že meny slúžia ako jediný nástroj, ktorý umožňuje medzinárodný obchod, situácia na ostatných trhoch bude mať na meny bezpochyby významný dopad.

Pri narastajúcom záujmu investorov o daný trh, bude miestna mena posilňovať. Opačná situácia nastane, keď investori z určitého trhu svoj kapitál sťahujú.

Právne akty

Právne akty, či už miestne alebo medzinárodné, môžu mať na forex obchodovanie a meny skôr strednodobé až dlhodobé účinky.

Právne predpisy môžu pôsobiť ako prekážky alebo naopak, ako impulz hospodárskeho rastu a/alebo rozvoja, čo následne vedie k oslabovaniu či posilňovaniu meny.

Počasie

Počasie ovplyvňuje priamo ceny komodít, ale aj dopad na meny môže byť značný. Zlé počasie môže spôsobiť nízku úrodu komodít, napr. pšenice alebo jačmeňa, čo vedie k rastu ich cien. Účinky počasia na forex obchodovanie men môžu byť však neisté.

Keď zlé počasie postihne určitú krajinu, investori majú zvyčajne sklon sťahovať z tejto krajiny svoj kapitál, vďaka čomu mena oslabuje. Na druhú stranu môžu investori unáhlene nakupovať komodity skôr, než sa ceny začnú dvíhať, vďaka čomu mena posilňuje.

Preto musia obchodníci veľmi pozorne sledovať faktory, podľa ktorých sa investori v konkrétnom okamihu rozhodujú, napr. keď vidia, akým spôsobom a akým tempom sa menia ceny komodít.

Politická situácia

Politická situácia alebo podmienky majú významný vplyv na meny (forex obchodovanie). Ak sa krajina nachádza v stabilnej politickej situácii (či už vnútorná alebo vonkajšia – zahraničná politika), investori sa cítia pri investovaní v tejto krajine bezpečne, takže domáca mena môže posilniť.

K devalvácii zvyčajne dochádza, keď nastane opačná situácia.

Extrémnym prípadom politickej situácie, ktorá ovplyvňuje forex obchodovanie (ceny mien), je vojna, ktorá zvyčajne vedie k devalvácii mien krajín, ktoré sa jej zúčastňujú.

Ekonómovia môžu naopak tvrdiť, že pokiaľ účasť krajiny vo vojne nezasahuje jej územie, zvýšené výdavky štátu počas tohto obdobia môžu pôsobiť ako stimul danej ekonomiky a jej meny.

Ekonomická recesia

Ekonomická recesia môže mať rôzne dôvody. Tie môžu byť finančnej povahy (napr. banková kríza), môžu súvisieť s komoditami (napr. ropná kríza) alebo môžu mať politické či iné príčiny.

Spoločným rysom je, že ľudia majú všeobecne tendenciu sťahovať svoj kapitál z trhu, aby „šetrili na horšie časy“. Môže sa tiež stať, že sa kapitál sústreďuje do základných výrobkov, napr. múky, cukru a ďalšieho tovaru. To všetko záleží na povahe a rozsahu recesie.

Sťahovanie kapitálu z jednej krajiny alebo regiónu oslabuje menu. Pokiaľ však v tejto súvislosti vezmeme do úvahy americký dolár, výsledok môže byť trochu zložitejší.

Investori, ktorí sťahujú kapitál z ostatných trhov a investujú do „bezpečných“ komodít, napr. zlata alebo iných drahých kovov, môžu predstavovať faktor, ktorý posilňuje americký dolár, keďže sa cena týchto komodít zvyčajne stanovuje v amerických dolároch;

Hospodársky rast

Dynamický rast určitej ekonomiky zvyčajne láka zahraničných investorov, čo miestnej mene dodáva pozitívny impulz k posilňovaniu. Na druhej strane nesmieme zabúdať na to, že príliš rýchly rast hospodárstva môže viesť k inflačným tlakom.

Je potrebné konštatovať, že priamym dôsledkom inflácie je strata reálnej hodnoty danej meny, keďže rastúce ceny znamenajú, že za jednu menovú jednotku možno reálne kúpiť čoraz menej tovaru a výrobkov.

Dôvera

Ukazovatele dôvery sú pomerne novými nástrojmi, ktoré pochádzajú z deväťdesiatych rokov a pomáhajú hlavne zahraničným investorom, ktorí si želajú získať lepšiu predstavu o tom, ako obyvatelia danej krajiny vnímajú budúcu kondíciu ekonomiky.

Mnoho inštitúcií, ktoré rozhodujú o menovej politike, v súčasnosti používa pri rozhodovaní o budúcej monetárnej politike aj tieto ukazovatele dôvery.

Tento nástroj súvisí s menami v tom zmysle, že vyššia miera dôvery môže naznačovať, že spoločnosti napríklad zvyšujú alebo sa chystajú zvýšiť výrobu, jednotlivci môžu zvýšiť svoju mieru spotreby, čo vedie k hospodárskemu rastu, ktorý priláka zahraničný kapitál a vyústi v posilňovaní miestnej meny.

Aktuálne udalosti

Rôzne situácie môžu mať rôzny dopad na ceny mien a forex obchodovanie. Udalosťou s menej závažnými dôsledkami sú napr. Olympijské hry. Meny môžu posilňovať nielen počas samotných hier, ale aj pred ich konaním, pri zvýšených investíciách do infraštruktúry.

Dôležitejšími udalosťami sú napr. štrajky alebo generálne štrajky. Štrajky môžu odradiť zahraničných investorov, čo môže viesť k oslabeniu meny.

Štrajky nemusia mať priamy dôsledok pre ekonomiku krajiny, ale môžu sa vzťahovať k určitým druhom tovaru, napr. zlatu alebo ďalším komoditám.

Pokiaľ dôjde k štrajku v zlatej bani, dôsledky nemusia zasiahnuť priamo krajinu, kde štrajk prebieha, ale môžu mať napríklad dopad na americký dolár, pretože táto mena sa používa na obchodovanie so zlatom.

Obchodníci by mali pristupovať k investovaniu opatrne, keď k takýmto udalostiam dôjde, hoci aj v miestnom meradle.

Vyjadrenia odborníkov

Vyjadrenia odborníkov alebo diplomatov môžu mať veľmi závažné dôsledky pre ceny mien a trh forex obchodovanie. Miera dôležitosti dopadu týchto udalostí na ceny mien závisí na mnohých faktoroch, napr. na druhu informácií predkladaných verejnosti, na subjekte, ktorý ich zverejnil a na krajine jeho pôvodu.

Obchodníci by pri posudzovaní vyjadrenia prezidenta centrálnej banky mali vziať do úvahy, o ktorú krajinu sa jedná. Vyjadrenie prezidenta centrálnej banky malej európske krajiny nemožno porovnávať s vyjadrením prezidenta Európskej centrálnej banky alebo amerického FEDu.

eToro: kvalitný broker nielen na forex

eToro logo

Obchodujte forex a ďalšie inštrumenty na predné svetové sociálne obchodnej platforme.
Kopírujte obchodné stratégie obchodníkov s najlepšími výsledkami.

Vytvorte si účet zdarma

{etoroCFDrisk}% retailových CFD účtov prichádza o peniaze.